menu search
Đóng menu
Đóng

Nghị định số 22/2018/NĐ-CP

14:48 13/03/2018

Nghị định số 22/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 23 tháng 02 năm 2018 về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan.