menu search
Đóng menu
Đóng

Bộ Tài chính quy định về quy trình xuất cấp, giao nhận hàng dự trữ quốc gia

14:56 19/06/2020

Vinanet - Ngày 02/6/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 51/2020/TT-BTC quy định về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng dự trữ quốc gia xuất để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ và quản lý kinh phí đảm bảo cho công tác xuất cấp, giao nhận hàng để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ.

Theo Thông tư này, Bộ, ngành và UBND cấp tỉnh, đơn vị, tổ chức sau khi nhận hàng dự trữ quốc gia có tráchh nhiệm quản lý sử dụng đúng mục đích, đối tượng, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật; đảm bảo hàng không thất thoát, lãng phí. Nghiêm cấm việc bán, đổi hàng để tạo nguồn bù đắp các chi phí hoặc sử dụng sai mục đích. Trường hợp hàng không sử dụng hết phải theo dõi, bảo quản và quản lý chặt chẽ và chỉ sử dụng vào mục đích để cứu trợ, hỗ trợ.

Đối với các mặt hàng dự trữ quốc gia phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, vật tư thiết bị cứu hộ cứu nạn đã xuất cấp cứu trợ, hỗ trợ mà không còn nhu cầu sử dụng, sau khi kiểm tra hàng nếu đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng hàng dự trữ quốc gia thì nhập lại kho dự trữ quốc gia nơi xuất hàng để tiếp tục bảo quản theo quy định.

Nếu không đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng thì trình Thủ tướng Chính phủ trang cấp cho bộ, ngành quản lý lĩnh vực để sử dụng vào nhiệm vụ thường xuyên, xuất bán hoặc xuất thanh lý theo đúng quy định.
Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày hoàn thành nhiệm vụ giao hàng dự trữ để cứu trợ, hỗ trợ… ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia phải tổng hợp kết quả và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Trường hợp phải báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền; bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia, Thủ trưởng bộ, ngành quản lý lĩnh vực, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định.
Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/7/2020.
Xem chi tiết Thông tư 51/2020/TT-BTC tại đây.