menu search
Đóng menu
Đóng

Xuất khẩu xăng dầu của Việt Nam trong tháng 02/2023 tăng

08:45 27/03/2023

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu xăng dầu của Việt Nam trong tháng 02/2023 tăng 8,7% về lượng và tăng 5,7% về kim ngạch so với tháng trước, đạt 163.510 tấn, trị giá 144,83 triệu USD. Tính chung 02 tháng đầu năm 2023 xuất khẩu đạt 316.646 tấn, trị giá 288,2 triệu USD, giảm 1,5% về lượng và tăng 19,9% về trị giá.
 
Campuchia vẫn là thị trường xuất khẩu xăng dầu lớn nhất của Việt Nam, trong 02 tháng đầu năm 2023, đạt 102.071 tấn, trị giá 94,2 triệu USD, giảm 6,7% về lượng và tăng 10,7% về trị giá so với cùng kỳ năm trước, chiếm hơn 32% tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu; riêng trong tháng 02/2023 đạt 46.780 tấn, trị giá 42,9 triệu USD, giảm 12,1% về lượng và giảm 13,7% về trị giá.
Sau đó là thị trường Hàn Quốc chiếm 9-10% trong tổng lượng và tổng kim ngạch, đạt 29.084 tấn, kim ngạch 29,5 triệu USD, tăng 57,3% về lượng và tăng 109% về trị giá; riêng tháng 02/2023 đạt 12.675 tấn, trị giá 12,6 triệu USD.
Xuất khẩu xăng dầu sang thị trường Trung Quốc chiếm hơn 5-6% trong tổng lượng và kim ngạch, đạt 18.705 tấn, kim ngạch đạt 18,8 triệu USD, tăng 65% về lượng và tăng 99,5% về trị giá trong 02 tháng đầu năm 2023; riêng tháng 02/2023 xuất khẩu giảm 50,8% về lượng và giảm 49,7% về trị giá.
Tiếp sau là thị trường Singapore chiếm 4-5% tổng lượng và tổng kim ngạch, đạt 17.000 tấn, kim ngạch 11,5 triệu USD, giảm 32,8% về lượng và giảm 30,9% về trị giá; riêng tháng 02/2023 đạt 8.713 tấn, trị giá 5,7 triệu USD.
Tiếp sau là thị trường Lào, Malaysia và Thái chỉ chiếm tỷ trọng xuất khẩu nhỏ dưới 4% tổng lượng và tổng kim ngạch.
Xuất khẩu xăng dầu 2 tháng đầu năm 2023
(Tính toán theo số liệu công bố ngày 10/3/2023 của TCHQ)
 

Nguồn:VITIC