menu search
Đóng menu
Đóng

Sửa đổi các Nghị định về kinh doanh hàng không dân dụng

12:36 30/09/2022

Ngày 15/9/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 64/2022/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng không dân dụng.
 
Nghị định số 64/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị định số 68/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Chính phủ quy định đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay; Nghị định số 92/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng và Nghị định số 89/2019/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2016/NĐ-CP; Nghị định số 05/2021/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.
Nghị định số 64/2022/NĐ-CP sửa đổi theo hướng cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng như: thủ tục đăng ký văn bản IDERA (văn bản được ban hành theo quy định của Công ước Cape Town, trong đó chỉ rõ người có quyền yêu cầu xóa đăng ký hoặc xuất khẩu tàu bay); thủ tục cấp, cấp lại Giấy phép kinh doanh cảng hàng không và Giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay; thủ tục cấp, cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đào tạo và quyền đối với tàu bay; thủ tục sửa đổi thông tin về đăng ký tàu bay và các quyền đối với tàu bay.
Sửa đổi, bổ sung điều kiện cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay, cụ thể, doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm b, c, d (so với quy định cũ là điểm b, d) khoản 2 Điều 65 Luật Hàng không dân dụng Việt Nam và được Cục Hàng không Việt Nam thẩm định, đánh giá theo phân ngành dịch vụ tương ứng quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định 92/2016/NĐ-CP.
Ngoài ra, bổ sung quy định doanh nghiệp cảng hàng không cung cấp dịch vụ khai thác nhà ga hành khách; dịch vụ khai thác nhà ga, kho hàng hóa không phải đáp ứng điều kiện về mức vốn tối thiểu để thành lập và duy trì doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay.
Bên cạnh đó, theo quy định mới, hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay bao gồm: Đơn đề nghị cấp giấy phép; Bản sao tài liệu giải trình của doanh nghiệp về việc đáp ứng các điều kiện về tổ chức bộ máy, đội ngũ nhân viên; trang thiết bị bảo đảm an toàn, điều kiện về vốn; Bản chính hoặc bản sao điện tử có chứng thực từ bản chính văn bản xác nhận vốn, trừ trường hợp quy định tại khoản 2a Điều 16 Nghị định này.
Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 9 năm 2022. Bãi bỏ Nghị định số 07/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Chính phủ quy định đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay.
Xem chi tiết văn bản tại đây

Nguồn:Vinanet/VITIC