menu search
Đóng menu
Đóng

Tập hợp các quy định về cấm hoặc hạn chế xuất nhập khẩu tại EU

16:47 06/04/2022

 
Ngày 31 tháng 3 năm 2022, Tổng vụ Thuế và Hải quan EU đã chính thức khai trương chuyên trang tổng hợp các quy định của EU về việc cấm và hạn chế xuất nhập khẩu.
Các quy định cấm và hạn chế xuất nhập khẩu của EU liên quan đến 350 quy định áp dụng với các mặt hàng từ bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng đến chống hàng giả.
Thông tin định kỳ sẽ được công bố tại trang: https://ec.europa.eu/taxation_customs/customs-4/prohibitions-and-restrictions_en
Tham khảo tài liệu đính kèm để có thông tin đầy đủ về các mặt hàng hiện đang bị cấm hoặc hạn chế xuất nhập khẩu vào EU: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d2f48d8b-b0a4-11ec-83e1-01aa75ed71a1/language-en
Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại EU, Bỉ và Luxembourg