menu search
Đóng menu
Đóng

Thành lập Tổ công tác phân bổ nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội

16:40 30/05/2022

Quyết định số 640/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Thành lập Tổ công tác rà soát, hoàn thiện phân bổ nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực y tế
 
Thành lập Tổ công tác rà soát, hoàn thiện phân bổ nguồn vốn của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực y tế (sau đây gọi là Tổ công tác), gồm các thành viên:
1. Đồng chí Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ, Tổ trưởng;
2. Đồng chí Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế, Tổ phó thường trực;
3. Đồng chí Nguyễn Sỹ Hiệp, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, thành viên;
4. Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thành viên;
5. Đồng chí Tạ Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính, thành viên;
Nhiệm vụ và phân công của Tổ công tác
1. Tổ công tác có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc Bộ Y tế và các Bộ liên quan theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của từng bộ, phối hợp chặt chẽ rà soát, hoàn thiện phương án phân bổ vốn trình cơ quan có thẩm quyền quyết định.
2. Phân công công việc
a) Tổ trưởng: Chỉ đạo các Bộ phối hợp xử lý các vấn đề còn ý kiến khác nhau giữa các Bộ trong quá trình rà soát danh mục, phân bổ vốn của Chương trình.
b) Tổ phó thường trực: Chỉ đạo Bộ Y tế thực hiện nhiệm vụ rà soát, xây dựng danh mục và mức vốn dự kiến bố trí thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội cho từng nhiệm vụ, dự án trong 02 năm 2022 - 2023 và từng năm 2022, 2023 thuộc lĩnh vực y tế đã được giao tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30 năm 01 năm 2022 của Chính phủ.
c) Thành viên khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Bộ Y tế khẩn trương rà soát danh mục dự án và mức vốn bố trí cho từng dự án của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong lĩnh vực y tế trên nguyên tắc: (1) bảo đảm hiệu quả; (2) khả thi, bảo đảm tiến độ; (3) tuân thủ các quy định của pháp luật.
Điều khoản thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
2. Tổ công tác tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ rà soát, hoàn thiện phân bổ nguồn vốn của Chương trình.
3. Các đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nguồn:Vinanet/VITIC