menu search
Đóng menu
Đóng

Nghị quyết giải thích một số điều của Luật Quy hoạch

10:03 05/09/2019

Vinanet - Ngày 16/8/2019 Ủy ban thương vụ quốc hội ban hành Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 giải thích một số điều của Luật Quy hoạch.
Quyết nghị gồm có 2 điều; trong đó giải thích khoản 1, điều 6 và khoản 2 điều 20; điểm c khoản 1 điều 59 của Luật qui hoạch.
Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày ký và được áp dụng cùng với Luật Qui hoạch số 21/2017/QH14.
Xem chi tiết Nghị quyết 751 nq751-2019-ubtvqh_JLPH.pdf
Nguồn: VITIC

Nguồn:Vinanet