menu search
Đóng menu
Đóng

Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Thái Lan

11:37 18/02/2020

Vinanet - Việt Nam và Thái Lan mong muốn kí kết một Hiệp định về việc tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập.
Thông tin cơ bản về Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Thái Lan
Việt Nam và Thái Lan mong muốn kí kết một Hiệp định về việc tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập.
Phạm vi áp dụng
Hiệp định này được áp dụng cho các đối tượng là những đối tượng cư trú tại một hoặc cả hai nước.
Các loại thuế bao gồm trong Hiệp định
1. Hiệp định này áp dụng đối với các loại thuế do một Nước kí kết hoặc các cơ quan, chính quyền địa phương của Nước đó, đánh vào thu nhập, bất kể hình thức áp dụng của các loại thuế đó như thế nào.
2. Tất cả các loại thuế thu trên tổng thu nhập, hoặc những phần của thu nhập, bao gồm các khoản thuế đối với lợi nhuận từ việc chuyển nhượng động sản hoặc bất động sản, thuế đánh trên tổng số tiền lương hoặc tiền công do xí nghiệp trả cũng như các khoản thuế đánh vào trị giá tài sản tăng thêm đều được coi là thuế đánh vào thu nhập.
3. Những loại thuế hiện hành được áp dụng trong Hiệp định
Tại Việt Nam
- Thuế thu nhập cá nhân;
- Thuế lợi tức;
- Thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài;
- Thuế đối với nhà thầu nước ngoài;
- Thuế đối với nhà thầu phụ nước ngoài trong ngành dầu khí.
Tại Thái Lan
- Thuế thu nhập;
- Thuế thu nhập dầu khí.
4. Hiệp định này cũng sẽ được áp dụng cho các loại thuế có tính chất tương tự, hay về căn bản giống như các loại thuế trên được ban hành sau ngày kí kết Hiệp định để bổ sung, hoặc thay thế các loại thuế hiện hành. Các nhà chức trách có thẩm quyền của các Nước kí kết sẽ thông báo cho nhau biết những thay đổi quan trọng trong luật thuế của từng nước.
Biện pháp loại trừ việc đánh thuế hai lần
1. Các luật hiện hành tại từng Nước kí kết sẽ vẫn tiếp tục điều chỉnh các loại thuế thu nhập tại từng Nước kí kết, trừ khi trong Hiệp định này có qui định rõ ràng khác với các luật đó. Khi thu nhập phải nộp thuế tại hai Nước kí kết, việc tránh đánh thuế hai lần sẽ được thực hiện theo những biện pháp sau.
2. Khi đối tượng cư trú của Việt Nam có thu nhập mà theo những qui định của bản Hiệp định này có thể phải nộp thuế tại Thái Lan, Việt Nam sẽ cho phép trừ vào số thuế thu nhập của đối tượng cư trú đó một khoản bằng số thuế đã nộp tại Thái Lan.
Tuy nhiên, số thuế được trừ đó sẽ không vượt quá phần thuế tại Việt Nam được tính cho khoản thu nhập đó trước khi cho phép khấu trừ.
3. Khi đối tượng cư trú của Thái Lan có thu nhập mà theo những qui định tại bản Hiệp định này có thể phải nộp thuế tại Việt Nam, Thái Lan sẽ cho phép trừ vào số thuế thu nhập của đối tượng cư trú đó một khoản bằng số thuế đã nộp tại Việt Nam.
Tuy nhiên, số thuế được trừ đó sẽ không vượt quá phần thuế tại Thái Lan được tính cho khoản thu nhập đó trước khi cho phép trừ.
Điều khoản hiệu lực của Hiệp định
Hiệp định sẽ được phê chuẩn và các văn kiên được phê chuẩn sẽ được trao đổi tại Hà Nội sớm nhất.
Hiệp định có hiệu lực kể từ khi trao đổi các văn kiện được phê chuẩn và những điều khoản này sẽ được áp dụng:
- Đối với các khoản thuế khấu trừ tại gốc đánh trên những khoản tiền nhập được thanh toán hay chuyển ra khỏi nước đó kể từ ngày 1/1 của năm sau năm trao đổi văn kiện phê chuẩn Hiệp định.
- Đối với các loại thuế khác đánh trên thu nhập cho năm tính thuế hay kì hạn hạch toán bắt đầu từ ngày 1/1 của năm sau năm trao đổi văn kiện phê chuẩn Hiệp định.
 

Nguồn:vietnambiz/Kinh tế & Tiêu dùng

Link gốc