menu search
Đóng menu
Đóng

Nhập khẩu lúa mì 2 tháng đầu năm 2023 tăng nhẹ

14:10 22/03/2023

2 tháng đầu năm 2023 lượng lúa mì nhập khẩu của cả nước đạt 620.547 tấn, tương đương trên 229,33 triệu USD, tăng 6,5% về khối lượng, tăng 9,2% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2022.

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 2/2023 cả nước nhập khẩu 384.070 tấn lúa mì, tương đương 142,8 triệu USD, giá trung bình 371,8 USD/tấn, tăng mạnh 62,4% về lượng, tăng 65% kim ngạch và tăng 1,6% về giá so với tháng 1/2023. So với tháng 2/2022 cũng tăng 55,2 % về lượng, tăng 51,2% kim ngạch nhưng giảm 2,6% về giá.
Tính chung trong 2 tháng đầu năm 2023 lượng lúa mì nhập khẩu của cả nước đạt 620.547 tấn, tương đương trên 229,33 triệu USD, tăng 6,5% về khối lượng, tăng 9,2% về kim ngạch so với 2 tháng đầu năm 2022, giá trung bình đạt 369,6 USD/tấn, tăng 2,5%.
Trong tháng 2/2023 nhập khẩu lúa mì từ thị trường chủ đạo Australia tăng mạnh 98,6% về lượng và tăng 96,8% kim ngạch, nhưng giảm 0,9% về giá so với tháng 1/2023, đạt 224.188 tấn, tương đương 80,84 triệu USD, giá 360,6 USD/tấn; so với tháng 2/2022 cũng tăng 102% về lượng, tăng 104% kim ngạch và tăng nhẹ 0,9% về giá. Tính chung cả 2 tháng đầu năm 2023, nhập khẩu lúa mì từ thị trường Australia, chiếm gần 54,3% trong tổng lượng và chiếm 53,2% trong tổng kim ngạch nhập khẩu lúa mì của cả nước, đạt 337.064 tấn, tương đương 121,9 triệu USD, giá trung bình 361,7 USD/tấn, tăng 1,7% về lượng, tăng 2,4% về kim ngạch và tăng 0,7% về giá so với 2 tháng đầu năm 2022.
Bên cạnh thị trường chủ đạo Australia là thị trường Brazil chiếm trên 34% trong tổng lượng và tổng kim ngạch, đạt 212.891 tấn, tương đương 78,48 triệu USD, giá trung bình 368,6 USD/tấn, tăng mạnh cả về lượng, kim ngạch giá so với 2 tháng đầu năm 2022, với mức tăng tương ứng 114,3%, 141% và 12,5%.
Tiếp đến thị trường Canada đạt 40.287 tấn, tương đương 17,23 triệu USD, giá 427,6 USD/tấn, tăng rất mạnh 1.744% về lượng, tăng 1.634% kim ngạch nhưng giảm 5,9% về giá so với cùng kỳ năm 2022, chiếm 6,5% trong tổng lượng và chiếm 7,5% trong tổng kim ngạch nhập khẩu lúa mì của cả nước.
Nhập khẩu lúa mì từ thị trường Mỹ chỉ đạt 8.031 tấn, tương đương 3,52 triệu USD, giảm mạnh trên 89% cả về khối lượng và kim ngạch so với 2 tháng đầu năm 2022.

Nhập khẩu lúa mì 2 tháng đầu năm 2023

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 10/3/2023 của TCHQ)

Nhập khẩu lúa mì 2 tháng đầu năm 2023 tăng nhẹ

Nguồn:Vinanet/VITIC